Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing zodra er een afspraak is gemaakt tussen E-Motion Films en de opdrachtgever. 

1. OFFERTE
1.1 - E-Motion Films stelt haar offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, montage, materiaalgebruik en andere project-gerelateerde zaken. E-Motion Films bepaalt deze uren in alle redelijkheid. Bij elke offerte zijn 1-3 correctierondes van de trouwfilm in de montage inbegrepen.

2. REISKOSTEN
2.1 - Alle reiskosten binnen een straal van 35 km rondom postcode 2871 zijn inbegrepen bij de pakketprijzen en trouwfilm. Daarna rekent E-Motion Films €0,25 per kilometer.

3. AUTEURSRECHT
3.1 - Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van E-Motion Films. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt E-Motion Films de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties.

3.2 - Op alle producties rust het auteursrecht. Een productie mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van de maker, E-Motion Films. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met E-Motion Films. E-Motion Films is niet verantwoordelijk voor het afkopen van het eventuele auteursrecht van bijvoorbeeld (stock-)muziek. De klant is zelf geheel verantwoordelijk voor de juiste afdracht van royalty’s aan organisaties als Buma/Stemra. E-Motion Films kan u daarin uiteraard adviseren.

4. ONTVANGST EINDPRODUCT
4.1 - E-Motion Films streeft ernaar om bij trouwproducties:

-         De ‘Sneek Peak’ (Filmimpressie van +/- 10 seconden) binnen 2 dagen te leveren en te plaatsen op sociale media.
-         De ‘Clip’ (Korte film van +/- 3 minuten) te leveren aan de opdrachtgever, deze wordt na akkoord gedeeld op social media.
-         De ‘Film’ (het eindproduct) binnen een maand te leveren.

4.2 - De volledige levering bestaat bij een trouwproductie bestaat uit het volgende:

-         Sneak Peek
-         Clip
-         Trouwfilm
-         USB stick in luxe geschenkverpakking

Bij alle andere filmproducties/opdrachten wordt de levertijd van het eindproduct en ook de manier van levering, uiterlijk 1 maand voorafgaand van de dag van filmen met de opdrachtgever besproken en vastgelegd.

5. DRONE
5.1 - Er zijn een aantal redenen, waarom het vliegen met drone niet door kan gaan (ondanks dat het wel gekozen). Er mag namelijk volgens de wet niet met een drone gevlogen worden:

-    Boven bebouwing
-         Boven mensenmenigten
-         Boven wegen waar auto’s mogen rijden, met uitzondering van 30 km zones binnen de bebouwde kom en 60 km gebieden buiten de
     bebouwde kom
-         Boven spoorlijnen
-         Binnen een straal van 3 km van civiele- en militaire luchthavens
-         Als het donker is

Ook kan er met regen, harde wind en sneeuwval niet worden gevlogen. E-Motion Films adviseert de opdrachtgever over de vlieglocatie. Het tijdig aangeven van de filmlocatie is daarom ten zeerste aan te raden.

Naast alle van tevoren bekende redenen om niet te kunnen vliegen kan er op locatie door E-Motion Films besloten worden om niet te vliegen. De keuze van E-Motion Films om niet te vliegen is altijd leidend.

6. BETALINGSCONDITIES
6.1 - Een project kan worden toegezegd door het accepteren van de offerte.

6.2 - E-Motion Films vraagt voor aanvang van een project altijd en zonder uitzondering een aanbetaling van 25%. Deze aanbetaling dient uiterlijk 90 dagen voorafgaand aan de eerste werkzaamheden betaald te zijn. Pas wanneer de aanbetaling voldaan is, is de afspraak definitief.

6.2 - Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebrek aan specifieke condities zal de opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Elke betaling strekt tot voldoening van de oudst uitstaande factuur. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Als E-Motion Films echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

6.4 - Indien de opdrachtgever na de betaling van het voorschot besluit af te zien van de opdracht (herroeping), is dat indien de herroeping minimaal 60 dagen (2 maanden) voorafgaande aan de opdracht plaats vindt, kosteloos. Als de afzegging minder dan 60 dagen van tevoren plaats vindt, behoudt E-Motion Films het recht de aanbetaling te houden als schadeloosstelling.

6.5 - Als er in overleg tussen E-Motion Films en de opdrachtgever besloten wordt de afspraak te verzetten naar een andere datum, dan moet er binnen 7 dagen een nieuwe datum gepland zijn. Is er na 7 dagen geen nieuwe datum bekend is van de opdrachtgever of als de opdrachtgever niet bereikbaar is dan wordt dit gezien als annulering van de overeenkomst en geldt de voorwaarde zoals gezegd in deze overeenkomst
bij punt 6.4.

7. AANSPRAKELIJKHEID
7.1 - Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde zijn wij nimmer verantwoordelijk te houden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen. Tenzij er sprake is van opzet onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen) blijft het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen.

7.2 - Met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstand schade daaronder begrepen geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelden of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.

7.3 - De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doel gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen.

8. VERHINDERING
8.1 - In sommige gevallen, en zonder voorafgaande kennisgeving, kan het noodzakelijk zijn om de videograaf/videografen te vervangen door een andere videograaf (bijvoorbeeld door ziekte of soortgelijke gevallen). Wanneer de videograaf niet in staat is om deze overeenkomst tot uitvoering te brengen ten gevolge van brand of andere ongevallen, overmacht of andere oorzaken die buiten de controle van de partijen ligt of door ziekte, zal de videograaf de aanbetaling van die cliënten vergoeden, maar geen enkele andere vorm van verantwoordelijk dragen met betrekking tot de overeenkomst. Deze beperking van de aansprakelijkheid zal ook gelden in het geval dat de audiovisuele materialen, buiten de schuld van de videograaf om, tijdens het verwerken beschadigd raken of verloren raken door een fout in de camera, de materialen kwijtraken in de post, gestolen worden of op andere wijze beschadigd of kwijtraken. Wanneer de videograaf ten gevolge van een andere reden te kort schiet, zal de aansprakelijkheid beperkt blijven tot de waarde van de order van die cliënten.

8.2 - Same Day Edit

Deze beperking van aansprakelijkheid zal ook gelden in het geval van het niet op bruiloft gereed krijgen van de zogenaamde ‘Same Day Edit’. In dit geval zal de videograaf geen kosten declareren voor het maken van de ‘Same Day Edit’. Mocht de videograaf de ‘Same Day Edit’ later dan afgesproken aanleveren (maar wel op de bruiloft), dan krijgt het bruidspaar een korting van 25% op het bedrag van de ‘Same Day Edit’.

9. OVERWERK
9.1 - Een overeenkomst dekt de gespecificeerde uren op een continue basis. De gedekte tijd begint wanneer de videograaf op de eerste locatie arriveert en eindigt wanneer hij de laatste locatie verlaat. Er kan aanvullende dekking worden aangevraagd tegen een uurtarief van €100 per uur. Er zal geen overwerk worden berekend zonder de voorafgaande (schriftelijke of mondelijke) toestemming van de cliënten.

10. NEDERLANDS RECHT
10.1 - Alle door deze voorwaarden beheerste rechtsverhouding zijn uitsluitend aan Nederlands recht onderworpen.